Actueel

Vacaredag 2022

De Vacaredag vond plaats op zaterdag 24 september 2022 in de Bergkerk te Amersfoort.

Thema: De Schepping Vieren

De schepping vieren doen we vanuit het besef dat wij een onderdeel zijn van een groter geheel en dat dat geheel met God verbonden is. Dat de maan een zuster is, de wind een broeder en de aarde onze moeder, zoals Franciscus van Assisi het verwoordt. Dat niet alleen mensen mijn naasten zijn, maar alle aardse schepselen.
De Vacaredag is een uitnodiging om de schepping en de natuur dichterbij ons te brengen. Het vanuit verwondering ontdekken van de schoonheid, diversiteit en complexiteit van de natuur brengt vreugde en eerbied in ons naar boven. Het zijn in de natuur helpt ons om lichamelijk en geestelijk in balans te komen en maakt ons bewust van het belang van een gezonde natuur met biodiversiteit. Zo kunnen we de natuur en schepping beleven, bewonderen en vieren!

Franciscus van Assisi, Thomas Merton en vele anderen kunnen een voorbeeld voor ons zijn. Deze
levenshouding vormt de basis voor dankbaarheid, maar ook voor de behoefte verantwoordelijkheid en zorg te willen dragen voor de schepping als geheel.

Kick Bras houdt ’s morgens een lezing over De Groene Spiritualiteit van Thomas Merton.

Programma
10.00 uur Inloop en inschrijving workshops, koffie en thee
10.45 uur Openingsviering
11.00 uur Berichten uit Vacare
11.10 uur Lezing Kick Bras: De Groene Spiritualiteit van Thomas Merton
12.00 uur Lunch: zelf brood meenemen. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
12.40 uur Gedachtewisseling over toekomst van Vacare
13.00 uur Eerste ronde workshops (twee parallelle rondes)
14.00 uur Theepauze
14.30 uur Tweede ronde workshops

Er zijn twee parallelle rondes met tussendoor een pauze met koffie en thee. U kunt aan twee
workshops deelnemen. U kunt bij aanmelding aangeven aan welke workshops u wilt deelnemen.
Aanmelden: stuur een mail naar vacaremeditatie@gmail.com.

Workshops

 1. Balans vinden in de natuur, een meditatieve cursus
  Kick Bras en Diana Berendsen
 2. Labyrint lopen: De Schepping Vieren
  Alberte van Ess
 3. Workshop Groene Kerk
  Annemarie van Wijngaarden
 4. Workshop Psalmmeditatie
  Jos de Heer
 5. Workshop WCCM: De Schepping Vieren
  Linda van der Zwaan
 6. Natuurwandeling: Verwondering en verbinding
  Rob Boersma

 

Boekentafel: Zowel Docete als WCCM verzorgen een boekentafel

Adres: Bergkerk, Doctor Abraham Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort.
Tijd: van 10.45-16.00 uur. Inloop: vanaf 10.00 uur.
De prijs voor deze dag is afhankelijk van het aantal deelnemers. Zij zal variëren van € 15 tot € 25 per
persoon. Betaling kan alleen contant gedaan worden bij de inschrijving in de Bergkerk

Toelichting workshops

1.
Balans vinden in de natuur, een meditatieve cursus
Diana Berendsen, Rob Boersma en Kick Bras hebben een nieuwe cursus ontwikkeld, die door Diana Berendsen en Kick Bras zal worden gepresenteerd. De cursus is gericht op het bevorderen van een leven in balans. Sterke nadruk legt de cursus op de hulp die meditatie daarbij kan bieden. Daarnaast worden ook veel oefeningen aangeboden die gericht zijn op een meditatieve en religieuze beleving van de natuur. Door verbondenheid met de natuur te bevorderen kun je je band met God ook verdiepen en dit kan bijdragen tot een betere balans in je leven. Er is een uitvoerige handleiding gemaakt voor hen die deze cursus willen gaan geven. De workshop op de Vacaredag zal worden verzorgd door Diana en Kick en wordt twee keer gegeven.
Diana Berendsen (oud-secretaris Vacare, voormalig eindredacteur Meditatief Leven) en Kick Bras zijn beiden
momenteel kerngroepleden Vacare.

2.

Labyrint lopen
Op deze Vacaredag waarin we de schepping vieren en onderzoeken hoe vitaal we zijn als platform voor
meditatief leven, kan het labyrint en de mogelijkheid die te lopen niet ontbreken. Het labyrint is een oeroud en krachtig symbool voor onze levensweg: het naar het centrum slingerende pad en de universele betekenis van (weder)geboorte en transformatie. Een metafoor voor onze innerlijke, geestelijke levensweg. Een spiritueel pad met kronkels en bochten. De weg naar binnen. Het midden is dichtbij, maar een directe weg is er niet. Soms ben je er vlakbij, je scheert er rakelings langs, maar dan wordt je weer naar de rand geleid en raakt het midden uit het zicht. Maar uiteindelijk kom je er: in het centrum,
je doel, je kern, het geheim, de plek van ommekeer, de ziel. In het midden ligt een tekst om even bij stil te staan.
En dan de weg terug: in het midden kun je niet blijven. De weg terug heeft een andere kleur dan de heenweg. Met een heldere wegwijs word je op pad gestuurd.
Alberte van Ess, predikant in Groningen, schreef samen met Lex Boot o.a. Het ritme van de tijden, dagboek
christelijke meditatie.

3.

Groene Kerk
Natuurlijk vieren we de schepping overal in de schepping, maar ook in de kerk! In veel gemeentes wordt nog niet zoveel nagedacht over de samenhang tussen geloof en kerk aan de ene kant en de (bedreigde) schepping aan de andere kant. Er zijn verschillende invalshoeken om die samenhang beter in beeld te krijgen:
• Theologisch, want heeft de theologie de mens niet veel te centraal gesteld.
• Praktisch, want ook een gemeente én de gemeenteleden maken keuzes die de aarde en wat daarop leeft belasten.

Welke mogelijkheden zijn er om hier, als ‘Groene kerk’ beter mee om te gaan? Hoe wórd je ‘Groene Kerk’?
We sluiten af met korte meditatie.
Annemarie van Wijngaarden is emeritus predikant en voorzitter van de werkgroep Groene Kerk van de
Protestantse Kerk Amsterdam.

4.

Psalmmeditatie
In de crisis van deze tijd, waarin de gebeurtenissen ‘buiten’, in onze wereld, ons voor nieuwe taken stellen, is het zaak de ‘binnenkamer’ op orde te houden. Zorg voor de ziel is geboden. Niet om je uit angst veilig terug te trekken uit de boze wereld, maar juist om je uit verlangen naar een betere wereld toe te rusten daaraan een bijdrage te leveren. In de Psalmen komen we juist deze houding veel tegen. Aan de hand van enkele psalmcitaten gaan we op zoek naar getuigenissen over de spirituele weg die te midden van de crisis door vele zoekers en bidders uit Israël gegaan is. Ook in de crisis kan de schepping en het goede aardse leven gevierd worden.
Jos de Heer, emeritus predikant, oud-voorzitter Vacare en schrijver van De Ladder van de Kloosterlingen. Spiritualiteit van de lectio divina.

5.

Workshop WCCM
De World Community for Christian Meditation (WCCM) heeft voor mensen die niet in een klooster
leven, vormen ontwikkeld voor het contemplatieve gebed, waarin het zeggen van een sacred word, heilig
woord, of mantra, wordt gepropageerd. Dat is bedoeld om in te keren tot de stille aandacht voor Gods
aanwezigheid. In deze workshop gaan we dat oefenen vanuit het thema van deze dag, de Schepping
vieren.
Linda van der Zwaan, secretaris en scholingscoördinator van de WCCM.

6.

Natuurwandeling: Verwondering en verbinding
Een meditatieve wandeling in de natuur roept verwondering en daardoor verbinding op. Verwondering
over haar schoonheid, diversiteit en complexiteit. De verwondering verbindt ons met de natuur, met
onszelf en kan ons in aanraking brengen met Gods aanwezigheid. De verbinding die door meditatie in
en met de natuur ontstaat roept in ons ook verantwoordelijkheid en zorg op voor de natuur en het
milieu.
In deze wandelmeditatie maken we gebruik van verschillende meditatieve werkvormen: tekst-, 4 zintuigmeditaties en het meditatief bewegen op muziek.
Rob Boersma, gepensioneerd psychosomatisch fysiotherapeut, haptonoom en docent fysio- en psychosomatische fysiotherapie.